Magento Commerce

Toiletaccessoires, artikelen en meer

Algemene voorwaarden

toiletaccessoires.com
Te Diever
 
 
1. Toepasselijkheid
 
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van toiletaccessoires.com
alsmede op alle door toiletaccessoires.com met de wederpartij gesloten overeenkomsten
 
1.2 Eventueel door de wederpartij gebruikte algemene voorwaarden worden door
toiletaccessoires.com niet aanvaard en hierbij uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten.
 
1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden binden toiletaccessoires.com slechts indien deze
schriftelijk zijn overeengekomen.
 
 
2 Aanbiedingen
 
2.1 Alle aanbiedingen van toiletaccessoires.com zijn vrijblijvend.
 
2.2 Opdrachten van de wederpartij naar aanleiding van een aanbieding van
toiletaccessoires.com zijn eerst naar schriftelijke aanvaarding voor toiletaccessoires.com
bindend.
 
 
3 Levering
 
3.1 toiletaccessoires.com heeft het recht in gedeelten te leveren en dienovereenkomstig te
factureren.
 
3.2 Leveringstermijnen worden bij benadering opgegeven en zijn niet bindend.
 
3.3 Overschrijding van leveringstermijnen door toiletaccessoires.com geeft aan de
wederpartij ook na sommatie geen recht op schadevergoeding.
 
3.4 Verzending van goederen is, tenzij door toiletaccessoires.com anders aangegeven,
voor rekening en risico van de wederpartij.
 
3.5 Alvorens (verder) te presteren of te leveren is toiletaccessoires.com gerechtigd vooraf-
gaand gehele of gedeeltelijke betaling te verlangen van de wederpartij, dan wel
van haar zekerheid te verlangen voor de nakoming van haar verplichtingen.
 
3.6 toiletaccessoires.com is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen jegens de
wederpartij op te schorten, indien de wederpartij jegens toiletaccessoires.com tekortschiet in de
nakoming van haar verplichtingen jegens toiletaccessoires.com
ongeacht uit welke rechtsverhouding deze voortvloeien.
 
3.7 De hieruit voortvloeiende schade is voor rekening van de wederpartij.
 
 
4. Eigendomsvoorbehoud


 4.1 Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van
toiletaccessoires.com , totdat alle vorderingen die toiletaccessoires.com op de wederpartij heeft of zal
verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in BW
3:92 lid 2, volledig zijn betaald.
 
4.2 Zoland de eigendom van de zaken niet op de wederpartij is overgegaan mag deze
de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen,
behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De wederpartij verplicht zich op
eerste verzoek van toiletaccessoires.com mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op
de vorderingen die de wederpartij uit hoofde
van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.
 
4.3 De wederpartij is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn
 afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van
 toiletaccessoires.com te bewaren.
 
4.4 toiletaccessoires.com is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn
geleverd en nog bij de wederpartij aanwezig zijn terug te nemen indien de wederpartij in
gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden
verkeert of dreigt te gaan verkeren. De wederpartij zal
toiletaccessoires.com te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of
gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van toiletaccessoires.com.
 
4.5 Voornoemde onder 4.1 t/m 4.4 opgenomen bepalingen laten de overige aan
toiletaccessoires.com toekomende rechten onverlet.
 
 
5. Prijzen en betalingscondities
 
5.1 De door toiletaccessoires.com gehanteerde prijzen zijn gerekend af magazijn, exclusief
 kosten van transport (verzekering), verpakking en BTW.
 
5.2 Facturen van toiletaccessoires.com dienen te worden voldaan bij aflevering der goederen
 danwel, indien een betalingstermijn is toegestaan, binnen deze termijn, zonder
 compensatie en zonder aftrek, behoudens de eventueel op de factuur vermelde
 kredietbeperking.
 
5.3 Bij niet (tijdige) betaling is de wederpartij van rechtswege in gebreke en een
 vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand
 over het factuurbedrag.
 
5.4 Bij niet (tijdige) betaling is de wederpartij alle kosten van gerechtelijke en
 buitenrechtelijke incasso verschuldigd met een minimum van 15% van het
 openstaande bedrag met inbegrip van rente.
 
5.5 Al hetgeen de wederpartij aan toietaccessoires.com is verschuldigd, wordt terstond
 opeisbaar in geval van verzuim, faillissement, voorlopige (surseance) van
 betaling, danwel indien onder de wederpartij beslag gelegd is.
 
5.6 toiletaccessoires.com is gerechtigd prijsverhogingen van toeleveranciers of tengevolge
 van valutakoerswijzigingen, aan de wederpartij door te berekenen in afwijking van
 de overeengekomen prijs.
 
6. Reclames
 
6.1 Reclames ten aanzien van de door toiletaccessoires.com geleverde goederen en
 verzonden facturen dienen schriftelijk aan toiletaccessoires.com te zijn gemeld binnen
 8 dagen na aflevering der goederen, resp. ontvangst der facturen.
 
6.2 Na het verstrijken van voormelde termijn heeft de wederpartij de geleverde
 goederen en facturen onvoorwaardelijk geaccepteerd en vervalt het recht op
 reclame jegens toiletaccessoires.com, evenals in geval van gebruik, verwerking of
 bewerking van de geleverde goederen.
 
6.3 In geval van tijdige reclame heeft de wederpartij niet het recht haar
 betalingsverplichting op te schorten.
 
 
7. Aansprakelijkheid
 
7.1 In geval van gegronde reclame is toiletaccessoires.com slechts gehouden tot vervanging
 van de geleverde ondeugdelijke goederen , danwel tot restitutie van ten hoogste de
 koopsom voor de ondeugdelijke goederen, nadat deze door toiletaccessoires.com zijn
 terugontvangen.
 
7.2 Voor het overige is elke aansprakelijkheid van toiletaccessoires.com voor schade van de
 wederpartij of van derden, verband houdende met de geleverde goederen,
 uitgesloten.
 
8. overmacht
 
8.1 Van overmacht van de zijde van toiletaccessoires.com is sprake, indien toiletaccessoires.com
 verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit een overeenkomt of aan de
 voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van brand, waterschade,
 werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in-en uitvoerbelemmering,
 overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën , storingen in de levering van
 energie, vertragingen tekortkomingen bij toeleveranciers, een en ander zowel in het
 bedrijf van toiletaccessoires.com als bij derden van wie toiletaccessoires.com de benodigde
 materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk betrekt, evenals bij opslag of
 gedurende transport en voorts door alle oorzaken buiten de schuld of de risicosfeer
 van toiletaccessoires.com ontstaan.
 
8.2 Beoogde leveringstermijnen worden verlengd met de periode gedurende welke
 toiletaccessoires.com door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.
 
8.3 Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden wordt vertraagd,
 is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de wederpartij
 recht heeft op ongedaanmaking van het reeds uitgevoerde gedeelte van de
 overeenkomst.
 
9. Ontbinding
 
9.1 Indien de wederpartij op enigerlei wijze tekortschiet in de nakoming van enige op
 haar jegens toiletaccessoires.com rustende verplichting, is toiletaccessoires.com gerechtigd de
 ontbinding in te roepen van de met de wederpartij gesloten overeenkomst, in welk
 geval de wederpartij gehouden is tot vergoeding van alle door toiletaccessoires.com
 geleden c.q. te lijden schade met een minimum van 25% van de overeengekomen
 prijs. 10. Toepasselijk recht forum
 
 10.1 Alle tussen partijen gerezen geschillen worden beheerst door en berecht naar
 Nederlands recht door de bevoegde Nederlandse rechter. toiletaccessoires.com is
 gerechtigd een geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de
 Vestigingsplaats van toiletaccessoires.com.
 
 
 
 Aldus opgesteld te Diever d.d. 1 mei2014